ARBEIDSPARTICIPATIE NL VROUWEN

ARBEIDSPARTICIPATIE VROUWEN IN NL

Veel vrouwen werken niet of werken in deeltijd. Daarom maken ze onvoldoende uren om financieel zelfstandig te zijn. Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland kan financieel niet op eigen benen staan. Zij verdienen minder dan 70% van het netto minimumloon. De overheid wil de economische zelfstandigheid van vrouwen vergroten.

Vergroten economische zelfstandigheid

Het kabinet wil de economische zelfstandigheid en financiële zelfredzaamheid van vrouwen vergroten. De overheid wil bijvoorbeeld voorkomen dat mannen meer verdienen voor hetzelfde werk als vrouwen (beloningsdiscriminatie). De ambitieuze aanpak om de economische zelfstandigheid van vrouwen te verbeteren met Kracht on Tour gaat in 2016 verder.

Meer vrouwen aan het werk

De keuze om te werken is een beslissing van vrouwen zelf, de overheid legt geen verplichtingen. Vaak komen de grootste zorglasten op de schouders van vrouwen terecht. De  overheid wil het daarom het vrouwen en mannen makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat bedrijven afspraken maken over flexibele werktijden. Door verlofregelingen of door een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Verder is het belangrijk dat vrouwen zich realiseren welke financiële risico’s ze lopen door niet economisch zelfstandig te zijn. Want een scheiding of werkloosheid van de partner kan dan grote financiële gevolgen hebben. Financieel zelfstandige vrouwen hebben meer keuzevrijheid en een sterkere positie in de maatschappij.

Kansen verhogen vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Veel vrouwen werken niet. De overheid heeft samen met 22 gemeenten afspraken gemaakt om vrouwen zonder werk en/of zonder uitkering te stimuleren om hun talenten te ontdekken. Doel is hen meer zelfvertrouwen te geven in hun zoektocht naar werk of een opleiding. Daarbij wordt onder andere de methode van De tafel van één ingezet. Er is onder vrouwen nog veel laaggeletterdheid. De Stichting Lezen & Schrijven pakt laaggeletterdheid onder volwassenen aan met het programma Taal voor het Leven.

Meer vrouwen naar de top

De overheid vindt dat de doorstroom van vrouwen naar topposities te langzaam gaat. Daarom is er een aanpak voor Vrouwen naar de Top. Zo is de website Topvrouwen.nl opgericht. Op deze website kunnen bedrijven met vacatures een groep hooggekwalificeerde vrouwen met talent en ambitie in Nederland vinden.

30% vrouwen in hogere functies

Het kabinet hecht belang aan een evenwichtige verdeling van topfuncties. Voor de  raden van bestuur en raden van commissarissen van grotere bedrijven geldt een wettelijk streefcijfer. Die raden van commissarissen en raden van bestuur moeten uit minstens 30% vrouwen en minstens 30% mannen bestaan. De periode waarin dit wettelijke streefcijfer van kracht is, loopt tot 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.