SPECIAAL ONDERWIJS

SENSE - speciaal onderwijsSpeciaal Onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen en gedragsstoornissen in Suriname

Het eerste educatiecentrum voor Speciaal Onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen / gedragsstoornissen in Suriname is een initiatief van SENSE FOUNDATION in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). Hier zal gratis speciaal onderwijs en deskundige begeleiding worden gegeven aan deze groep kinderen.
Daarnaast is SENSE (Special Educational Needs Shaan Expertise) ook een trainingscentrum voor leerkrachten, maatschappelijk werkers, opvoeders, begeleiders en ouders. Hierbij wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelgebieden: succesvol communiceren, metacommunicatie, persoonlijke communicatiestijlen, oplossingsgerichte gesprekstherapie, gesprekstechnieken, depressie en suïcide, gedrag en gedragsproblemen, omgaan met agressie, sociale vaardigheden en Positive Behaviour Support

Het SENSE-project wordt een centrum voor begeleiding van kinderen met gedragsproblemen (afwijkingen) en een trainingscentrum voor ouders, leerkrachten, opvoeders en begeleiders op het gebied van sociaal maatschappelijke begeleiding van kinderen. Er zal gewerkt worden met het PBS (Positive Behaviour Support) systeem, wat een groot succes is in landen als de USA en Nederland. Bij dit systeem wordt het positiece gedrag van kinderen door toepassing van diverse methodes gestimuleerd, wat een basis vormt voor verbetering van probleemgedrag. Wat het SENSE-project uniek maakt is het feit dat wij een gepast programma hebben voor kinderen met speciale behoeften, wat in het reguliere onderwijs in Suriname ontbreekt.

Kinderen die gedragsproblemen (afwijkingen) vertonen, worden te vaak achtergesteld in de praktijk waardoor het probleem juist groter wordt.  Leerkrachten, ouders, begeleiders en opvoeders hebben vaak de tools niet om deze kinderen effectief te begeleiden.  Het SENSE-programma pakt een aantal problemen, die een belemmering vormen voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, aan. Agressief gedrag, leerproblemen, communicatieproblemen, sociale omgang etc. zijn slechts een aantal voorbeelden hiervan. Met dit programma kunnen deze kinderen heel goed worden geholpen. Gedragsproblemen bij kinderen heeft heel vaak te maken met een instabiele thuissituatie (huiselijk geweld, overmatig drankgebruik van ouders, kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, beperking in bewegingsvrijheid, sociale controle etc.). waarin deze kinderen opgroeien. Een onstabiele thuissituatie zorgt voor verstoringen in de sociale ontwikkeling van deze kinderen. Het SENSE-programma besteedt nadrukkelijk de nodige aandacht hieraan.

Speciale aandacht wordt ook gegeven aan kinderen in het binnenland van Suriname. Naast een instabiele thuissituatie hebben deze kinderen ook te maken met een grote taalachterstand, geen toegang tot moderne ontwikkelingen door de geografische ligging van de dorpen, groot tekort aan ontspanningsactiviteiten, etc. Het is belangrijk om deze kinderen dezelfde mogelijkheden te bieden voor hun ontwikkeling als kinderen in Paramaribo.

Het SENSE-project is een project voor speciaal onderwijs, waarbij er veel zal worden samengewerkt met het Nederlandse speciaal onderwijs. Zo kunnen wij goed gebruikmaken van hun expertise op dit vlak. Neha Roeckshana (Master Special Educational Needs) is de persoon die in dit project een pionier is. Haar kennis en knowhow op dit gebied zijn niet weg te denken voor dit project.