ANBI

ANBI GEGEVENS

Naam: Sense Foundation
RSIN: 856277915 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
KvK: 65830342
IBAN: NL19 INGB 0007 3386 01
Adres: Voorthuizenstraat 185, 2573 AG Den Haag
Telefoon: +31 (0)6 41149493
E-mail: sensefoundation.nl@gmail.com
Internet: www.sensefoundation.nl

Bestuur
Voorzitter: Roeckshana Parbhudayal
Secretaris: Rudina Elisabeth Rensen
Penningmeester: Shanice Soraya Bechan

Doelstelling
1. het inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving zodat zij zicht kunnen ontwikkelen, groeien en profileren om hun positie in de samenleving te versterken;
2. het bevorderen van sociale cohesie (samenhang) en saamhorigheid in de samenleving door elkaars normen en waarden te begrijpen en te respecteren;
3. het stimuleren van participatie van alle bevolkingsgroepen in de samenleving door allerlei activiteiten zodat niemand wordt uitgesloten om een positieve bijdrage te leveren aan vernieuwingen en ontwikkelingen;
4. het bevorderen van integratie, participatie, educatie en empowerment van vrouwen en kinderen zodat zij een even grote bijdrage kunnen leveren in de samenleving;
5. het creëren van betere kansen voor kinderen in zowel binnen- als buitenland op het gebied van onderwijs, opvoeding, sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding;
6. het zelfbewuster en krachtiger maken van mensen in de samenleving;
7. het bij elkaar brengen van mensen van diverse culturele achtergronden om zo van elkaar te leren en samen te werken aan een gezonden multiculturele samenleving;
8. het stimuleren van mensen om er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen en om elkaar te geven;
9. het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap;
10. het bijdragen aan vitaliteit en blijvende sociale participatie van ouderen.

Actueel Beleid
– Doelstelling en werkzaamheden:
De werkzaamheden van de stichting om onze doelen te bereiken hebben allen te maken met verbetering en bevordering van onze doelgroepen in de samenleving. Hierdoor dragen wij bij aan versterking van de Nederlandse maatschappij. Wij werken aan alle activiteiten die bijdragen aan het verbeteren en versterken van de positie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving; kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
– Inkomsten:
Onze inkomsten komen uit fondsenwervende activiteiten van de stichting. Denk hierbij aan collectes bij familie, vrienden, kennissen en buurtbewoners. Daarnaast proberen wij via donoren sponsoren ook fondsen binnen te halen bij projecten.
– Beheer en besteding vermogen:
Onze inkomsten zijn niet zo omvangrijk omdat wij een “kleine ANBI” zijn. Het beheer hiervan wordt gedaan door het bestuur. Deze inkomsten worden besteed aan activiteiten die te maken hebben met onze doelstellingen. Aan de hand van de beschikbare fondsen die wij binnenhalen plannen wij ook onze activiteiten zodat wij deze zelf kunnen bekostigen.

In de komende periode (jaren) zal dit voorlopig zo gaan totdat wij weer meer mankracht en fondsen beschikbaar hebben om onze activiteiten uit te kunnen bereiden.

Beloningsbeleid
Sense Foundation is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen werknemers in dienst. Ook zijn er geen betaalde krachten in dienst bij de stichting. Ook de statutaire bestuurders zijn vrijwilligers en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Indien er projectmatig vrijwilligers en professionals worden ingezet krijgen zij voor hun gemaakte uren een vergoeding.

Activiteiten 2021
– Hulp aan gezinnen op het gebied van educatie-begeleiding.
– Jongerenbijeenkomsten in verband met informatievoorziening sociale cohesie en saamhorigheid.
– Hulp bij financiële redzaamheid aan gezinnen die onder de armoedegrens leven.
– Women empowerment bijeenkomsten voor alleenstaande moeders.
– Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit migranten-gezinnen.

Staat van Baten en Lasten 2021
De jaren 2020 en 2021 waren voor ons jaren waarbij wij heel weinig aan fondsenwerving hebben gedaan door de corona-pandemie. Dit betekent dat de baten en lasten heel laag zijn geweest. De weinige activiteiten die wij konden doen voor onze doelgroepen hebben wij gedaan met zeer laag budget. Verder waren het twee jaren waarbij de stichting vrijwel niet actief is geweest. In het jaar 2022 hebben wij weer langzaam onze activiteiten proberen op te pakken maar door het gebrek aan fondsen is de herstart moeilijk. 

Jaarverslag Jaarrekening SENSE 2021

Deze gegevens zijn bijgewerkt op 30 september 2022